കേരള PSC കൺഫർമേഷൻ നൽകാനുള്ള അവസാന ദിവസം നാളെ (11 മാർച്ച് 2020)


ഫയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ മെയ്‌ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് CONFIRMATION നൽകാനുള്ള അവസാന തിയതി നാളെ (11.03.2020)