2021 വർഷത്തെ SSLC / THSLC പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖാപിക്കും. ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വഴി റിസൾട്ട് അറിയാം.. | SSLC Result 2021

തിരുവനന്തപുരം : എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷാഫലം 
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 02:00 മണിക്ക് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇതോടൊപ്പംതന്നെ ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി., ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. (ഹിയറിങ് ഇംപയേർഡ്), എസ്.എസ്.എൽ.സി. (ഹിയറിങ് ഇംപയേർഡ്), എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷകളുടെ ഫലവും പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇതിനുശേഷം http://keralapareekshabhavan.in, https://sslcexam.kerala.gov.in, www.results.kite.kerala.gov.in, http://results.kerala.nic.in, www.prd.kerala.gov.in, www.sietkerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലം ലഭിക്കും. എസ്.എസ്.എൽ.സി. (എച്ച്.ഐ.) ഫലം http://sslchiexam.kerala.gov.in ലും ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. (എച്ച്.ഐ.) ഫലം http:/thslchiexam.kerala.gov.in ലും ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. ഫലം (http://thslcexam.kerala.gov.in) ലും എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി. ഫലം അറിയാം..

Tags:
SSLC, KERALA SSLC RESULTS, SSLC RESULTS 2021, KERALA SSLC RESULTS 2021, KERALA NEWS, MALAYALAM NEWS, MALAYORAM NEWS, EXAM RESULTS.