നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് യോഗ ; ജൂണ്‍ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം #International_Day_Of_Yoga

 പുരാതന ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ സമ്മാനം, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ മാർഗമായി യോഗ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന, "ചേരുക", "നുകം" അല്ലെങ്കിൽ "ഒരുമിക്കുക" എന്നർത്ഥമുള്ള സംസ്‌കൃത മൂലമായ യുജ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് "യോഗ" എന്ന വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.സ്വയം ആരോഗ്യത്തിനും , സമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള യോഗ" എന്ന പ്രമേയവുമായി ഈ വർഷം പത്താം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. യോഗ, ഒരു പരിവർത്തന പരിശീലനമാണ്, മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ഐക്യം, ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ, സംയമനത്തിൻ്റെയും പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെയും ഐക്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു, ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഒരു സമഗ്ര സമീപനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിന് സമാധാനം നൽകുന്നു.

എന്താണ് യോഗ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ആഘോഷിക്കുന്നത്?

ഭാരതത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച പ്രാചീനമായ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഒരു പരിശീലനമാണ് യോഗ. 'യോഗ' എന്ന വാക്ക് സംസ്‌കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, ശരീരത്തിൻ്റെയും ബോധത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന, ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ഇത് ലോകമെമ്പാടും വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ജനപ്രീതിയിൽ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു.അതിൻ്റെ സാർവത്രിക അഭ്യർത്ഥന അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, 2014 ഡിസംബർ 11 ന്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ  69/131 പ്രമേയത്തിലൂടെ ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു .യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരവധി നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടും അവബോധം വളർത്തുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് പ്രമേയം ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിക്കുകയും റെക്കോർഡ് 175 അംഗരാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊതുസഭയുടെ 69-ാമത് സെഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്, അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “നമ്മുടെ പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അമൂല്യമായ സമ്മാനമാണ് യോഗ. യോഗ മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും, ചിന്തയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ... നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വിലപ്പെട്ട ഒരു സമഗ്രമായ സമീപനം ആണത് . യോഗ എന്നത് വ്യായാമം മാത്രമല്ല; നിങ്ങളുമായും ലോകവുമായും പ്രകൃതിയുമായും ഏകത്വബോധം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്.