പെരുമാറ്റ ചട്ട ലംഘനം ; റിമൂവ് ചൈന ആപ്പ് പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു | Remove China app now removed from playstore

മിത്രോം ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോര്‍ റിമൂവ് ചെയ്തിന് പിന്നാലെ റിമൂവ് ചൈന ആപ്‌സും ഗൂഗിള്‍ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഫോണുകളിലെ ചൈനീസ് നിർമിത എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് ലിസ്റ്റുചെയ്യുകയും റീമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന അവകാശവാദത്തോടെ എത്തിയ റിമൂവ് ചൈന ആപ്പിനെ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. പോളിസികളുടെ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നീക്കം. വഞ്ചനാപരമായ നിലപാട് റിമൂവ് ചൈന ആപ്പ് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് ഗൂഗിള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ആപ്പ് നിര്‍മ്മിച്ചതെന്നാണ് വണ്‍ടച്ച് ആപ്പ് ലാബ് പ്രതികരിക്കുന്നു...

Read more at: https://www.asianetnews.com/technology/remove-china-apps-has-been-removed-from-google-play-for-policy-violation-qbc7gw
വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ആപ്പ് നിര്‍മ്മിച്ചതെന്നാണ് വണ്‍ടച്ച് ആപ്പ് ലാബ് പ്രതികരിക്കുന്നു...

Read more at: https://www.asianetnews.com/technology/remove-china-apps-has-been-removed-from-google-play-for-policy-violation-qbc7gw
വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ആപ്പ് നിര്‍മ്മിച്ചതെന്നാണ് വണ്‍ടച്ച് ആപ്പ് ലാബ് പ്രതികരിക്കുന്നു...

Read more at: https://www.asianetnews.com/technology/remove-china-apps-has-been-removed-from-google-play-for-policy-violation-qbc7gw