കലോത്സവം പോയിന്റ് നില : കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും കുതിക്കുന്നു.


പോയിന്റ്‌ നില
# ജില്ല പോയിന്റ്‌
1കോഴിക്കോട്633
2കണ്ണൂർ 627
3പാലക്കാട്‌622
4തൃശ്ശൂർ616
5മലപ്പുറം597
6തിരുവനന്തപുരം590
7എറണാകുളം590
8കാസർകോട്578
9കോട്ടയം576
10വയനാട്576
11കൊല്ലം569
12ആലപ്പുഴ564
13പത്തനംതിട്ട511
14ഇടുക്കി472