🎅🏽 എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും തിരുപ്പിറവിയുടെ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.. 🎅🏽 | Happy Christmas


ലോകം മഹാമാരിയുടെ ദുരിതകാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാവരും അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും ആഘോഷങ്ങൾ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും മനസ്സുകളിലേക്ക് പടരട്ടെ..

💝 ഒരിക്കൽകൂടി വായനക്കാർക്ക്  സുരക്ഷിതമായ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആശംസിക്കുന്നു... 🎊

മലയോരം ന്യൂസ് ടീം