ബക്രീദ് അവധി ബുധനാഴ്ച..

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബക്രീദ്‌ അവധി ബുധനാഴ്‌ചയിലേക്ക്‌ മാറ്റി. ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ്‌ അവധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്‌. സർക്കാർ കലണ്ടറിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ബക്രീദ്‌ ബുധനാഴ്‌ചയായതിനാലാണ്‌ അവധി പുതുക്കി ഉത്തരവിറക്കിയത്‌.ഇതുപ്രകാരം ചൊവ്വാഴ്‌ച അവധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഉത്തരവ്‌ ബാങ്കുകൾക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്‌.