സെപ്റ്റംബർ, 2021 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നുഎല്ലാം കാണിക്കൂ
മീൻ പിടുത്തം ചില്ലറ കളിയല്ല, ഒറ്റ ദിവസം നേടിയത് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ, അതും 157 മീനുകൾ മാത്രം വിറ്റ്...