കനത്ത മഴ : #കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ #ഇരിട്ടി - #തലശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാഴ് (02 ആഗസ്റ്റ് 2022) #അവധി. | Heavy rain: Holiday for educational institutions in #Iritty-#Thalassery taluks of #Kannur district on Tuesday.

കണ്ണൂർ : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കോളയാട്, കണിച്ചാർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ മൂലം ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇരിട്ടി, തലശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലെ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നാളെ (02/08/2022 ) അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി/ കോളേജ് പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും.