ഒക്‌ടോബർ, 2021 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നുഎല്ലാം കാണിക്കൂ
പ്രഫഷണൽ കോളജുകൾക്കും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഒക്ടോബർ 23 വരെ അവധി.
അതിതീവ്ര മഴ PSC പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. | PSC Examinations Postponed.